BAĞ
ZƏR
NAZ
SARAY
SƏMA
VƏSL
ƏRƏN
BAĞ
ARZU VƏ DÜŞÜNCƏLƏR MƏSKƏNİ, XƏYALLARIN GÖZƏLLİK MƏKANI, MÜXTƏLİF RƏNG VƏ ÇEŞİDLƏRİN EYNİ MÜHİTDƏ AHƏNGDAR YAŞAMASI.
ZƏR
QIZILIN CAZİBƏLİ İŞILTISI, NAXIŞLARIN SAKİT YUXU KİMİ MÜVAZİNƏTLİ AXINI.
NAZ
HƏZİN RƏQS HƏRƏKƏTLƏRİNİN ÇEVİK XƏTLƏRİ, GÖZƏLİN OVQATI QƏDƏR DƏYİŞKƏN VƏ ÇOXMƏNALI.
SARAY
VAXTILƏ YÜKSƏK ZÜMRƏLƏRƏ MƏNSUB NİŞAN, ZADƏGANLIQ VƏ İZZƏT İFADƏSİ, BU GÜN İSƏ SADƏCƏ ÇOX MƏHARƏTLİ ZƏRGƏRLİK USTALIĞININ ƏKSİ.
SƏMA
FÜRUZƏ DAŞININ MAVİ, GÖY VƏ YAŞIL ÇALARLARINDA ASİMAN ZƏNGİNLİYİNİ DUYMAQ İSTƏYİ.
VƏSL
QƏDİM MƏRASİMLƏRDƏ İKİ AŞIQ QƏLBİN QOVUŞMASININ SEVİNC DOLU MÜJDƏSİ.
ƏRƏN
Müasir qiyafətli kişinin qolunda əfsanəvi zamanların qalxan və bayraqlarındakı sərt və güclü rəmzlər.